WU-Assess
      ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 เข้าสู่ระบบ

กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับ e-mail มหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา ให้ใช้ชื่อผู้ใช้งานเป็นรหัสนักศึกษา

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาร่วมกับส่วนส่งเสริมวิชาการและสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ T.3462